Jumbi Undo

Jumbi Undo

Kihon - Karate

Uke waza

Tsuki waza

Keri waza

>

Ushiro Geri

5 defensa y contra golpes

JO CHU GE

JO CHU GE Dos versiones

Hojo Undo - Karate

Chi-Ishi

Kata - Karate

Guekisai dai ichi

Guekisai dai ni

Kururunfa

Seisan

Tensho

Tensho

Kihon - Kobudo

Bo-Ekku, rutina 1

Bo-Ekku, rutina 2

Bo-Ekku, rutina 3

Bo-Ekku, rutina 4

Bo-Ekku, rutina 5

Bo-Ekku, rutina 6

Bo-Ekku, rutina 7

Bo-Ekku, rutina 8

Bo-Ekku, rutina 9

Bo-Ekku, rutina 10

Bo-Ekku, rutina 11

Bo - Jo, Kiso Waza Ichi

Kata - Kobudo

Shodan No Kun

Kateen No Kun

Kubo No Kun

Sai Kihon Kata

Eku no Ho