Jumbi Undo

Jumbi Undo

Kihon - Karate

Uke waza

Tsuki waza

Keri waza

>

Ushiro Geri

Desplazamiento

5 defensa y contra golpes

JO CHU GE

JO CHU GE Dos versiones

Hojo Undo - Karate

Chi-Ishi

Kata - Karate

Guekisai dai ichi
Radko Balcar

Geikisai dai ichi
Yukitaka Ishiki

Geikisai dai ni
Yukitaka SIhiki

Guekisai dai ni
Radko Balcar

Saifa
Yukitaka SIhiki

Saifa
Oscar Montedo

Seienchi
Ishiki Yukitaka

Seienchi
Jorge Pezaroglo

Seipai
Yukitaka Ishiki

Seipai
Patricio Ramírez

Shisoochin
Horacio Fagioli

Sanseru
Radko Balcar

Sanseru Ni
Roberto Salgado

Kururunfa
Yozuru Oshiro

Seisan
Radko Balcar

Suparinpei
Yozuru Oshiro

Sanchin
Marcelo Suarez

Tensho
Seikichi Higa

Tensho
Radko Balcar

Kihon - Kobudo

Bo-Ekku, rutina 1

Bo-Ekku, rutina 2

Bo-Ekku, rutina 3

Bo-Ekku, rutina 4

Bo-Ekku, rutina 5

Bo-Ekku, rutina 6

Bo-Ekku, rutina 7

Bo-Ekku, rutina 8

Bo-Ekku, rutina 9

Bo-Ekku, rutina 10

Bo-Ekku, rutina 11

Bo - Jo, Kiso Waza Ichi

Bo - Jo, Kiso Waza Ni

Bo - Jo, Kiso Waza San

Tonfa rutina 1

Nunchaku rutina 1

Kata - Kobudo

Ichi No Dan Tonfa

Shodan No Kun

Nidan No Kun

Kateen No Kun

Kubo No Kun

Kubo No Kun

Sai Kihon Kata

Ichi No Dan Sai

Eku no Ho

Tinbe

Tonfa Dai Ichi

Tonfa Dai Ni